top rocket

Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 6 juni 2024

Inleiding

Welcome to www.gonextlevel.agency("Website"), het digitale platform van Go Next Level Agency. Wij zijn gespecialiseerd in het aanbieden van een breed scala aan online marketing- en ontwikkelingsdiensten, gericht op bedrijven die streven naar groei op het volgende niveau. Onze diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, Meta Ads, Zoekmachineoptimalisatie (SEO), Zoekmachine-adverteren (SEA), LinkedIn Ads, website-ontwikkeling, het creëren van webshops, SaaS-softwareontwikkeling, mobiele app-ontwikkeling en UI/UX-ontwerpoplossingen. Door onze Website te bezoeken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden, alle toepasselijke wetten en voorschriften, en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Indien u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken.

Acceptance of Terms

Welkom op www.gonextlevelagency.nl ("Website"), het digitale platform van Go Next Level Agency. Wij zijn gespecialiseerd in het aanbieden van een breed scala aan online marketing- en ontwikkelingsdiensten, gericht op bedrijven die streven naar groei op het volgende niveau. Onze diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, Meta Ads, Zoekmachineoptimalisatie (SEO), Zoekmachine-adverteren (SEA), LinkedIn Ads, website-ontwikkeling, het creëren van webshops, SaaS-softwareontwikkeling, mobiele app-ontwikkeling en UI/UX-ontwerpoplossingen. Door onze Website te bezoeken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden, alle toepasselijke wetten en voorschriften, en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Indien u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken.

Aanvaarding van de Voorwaarden

Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van www.gonextlevelagency.nl, accepteert en stemt u in gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid, dat hier door verwijzing is opgenomen. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang willen krijgen tot of gebruik willen maken van onze Dienst. Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding van en naleving van deze Voorwaarden. Indien u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, heeft u geen toestemming om de Dienst te bezoeken.

Aangeboden Diensten

Go Next Level Agency biedt een uitgebreid scala aan diensten die zijn ontworpen om de online aanwezigheid en operationele capaciteiten van uw bedrijf te verbeteren. Onze diensten omvatten:

 • Online Marketing: Wij bieden deskundige marketingdiensten op verschillende platforms, waaronder Meta Ads, SEO, SEA en LinkedIn Ads, om de zichtbaarheid en klantbetrokkenheid van uw bedrijf te vergroten.

 • Ontwikkelingsdiensten: Onze ontwikkelingsdiensten omvatten het creëren van websites, webshops, SaaS-software, mobiele applicaties en het ontwerpen van UI/UX-ontwerpen die opvallen door hun elegantie en functionaliteit.

Onze diensten zijn primair gericht op business-to-business (B2B) klanten wereldwijd, met als doel op maat gemaakte oplossingen te leveren die voldoen aan de unieke behoeften en doelstellingen van elk bedrijf.

Gebruikersverantwoordelijkheden

Als gebruiker van de diensten van Go Next Level Agency wordt van u verwacht dat u bepaalde verantwoordelijkheden nakomt om een productief en legaal gebruik van onze diensten te behouden. U stemt ermee in:

 • Gedrag: Gebruik onze diensten en platform op een professionele manier, met inachtneming van de wetten en voorschriften die van toepassing zijn in uw jurisdictie. Houd u aan ethische online praktijken en onthoud u van elke vorm van misbruik of wangedrag.

 • Informatie delen: Deel geen privé- of gevoelige informatie die u niet het recht heeft te onthullen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, eigendomsinformatie, auteursrechtelijk beschermd materiaal en alle andere inhoud die niet uw eigendom is of waarvoor u geen toestemming van de eigenaar heeft.

Schending van deze verantwoordelijkheden kan resulteren in beëindiging van uw toegang tot onze diensten en juridische stappen, waar van toepassing. Wij behouden ons het recht voor om inhoud te verwijderen of diensten op te schorten naar eigen goeddunken, indien wij bepalen dat uw acties in strijd zijn met deze voorwaarden of enige toepasselijke wetten.

Website Hosting en Accountbeheer

Voor klanten die gebruik maken van onze website hosting diensten, biedt Go Next Level Agency een uitgebreid accountbeheersysteem. Via dit systeem kunnen klanten verschillende aspecten van hun website hosting beheren, waaronder, maar niet beperkt tot, het instellen van e-mail, het beheer van SSL-certificaten, WordPress-installaties (indien gebruikt) en toegang tot PHP-bestanden. Klanten krijgen bij aanvang van de hostingdiensten een unieke link naar hun beheergebied. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de vertrouwelijkheid van hun accountinformatie te waarborgen en ervoor te zorgen dat alle activiteiten die via hun account worden uitgevoerd, voldoen aan de Algemene Voorwaarden. Go Next Level Agency behoudt zich het recht voor om hostingdiensten te schorsen of te beëindigen voor accounts die in strijd zijn met deze voorwaarden.

Betalingen, Terugbetalingen en Annuleringen

 • Betalingsvoorwaarden: Betaling voor diensten geleverd door Go Next Level Agency dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, tenzij anders is gespecificeerd in individuele contracten. Te late betalingen kunnen resulteren in opschorting van lopende diensten of beëindiging van het contract.

 • Terugbetalingen: Terugbetalingen zijn alleen beschikbaar onder de voorwaarden die zijn uiteengezet in schriftelijke contracten tussen de klant en Go Next Level Agency. Klanten worden aangemoedigd hun contractvoorwaarden zorgvuldig te controleren voor specifieke details over de terugbetalingsvoorwaarden.

 • Annuleringen: In geval van annulering van diensten zijn gedane aanbetalingen niet restitueerbaar. Annuleringsvoorwaarden, inclusief eventuele toepasselijke kosten en opzegtermijnen, worden gespecificeerd in het individuele servicecontract. Klanten die hun diensten willen annuleren, moeten dit doen in overeenstemming met de voorwaarden die in hun contract zijn uiteengezet om extra kosten te vermijden.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle inhoud weergegeven op www.gonextlevel.agency, inclusief tekst, grafische voorstellingen, logo's, afbeeldingen, evenals de compilatie daarvan, en alle software die op de Website wordt gebruikt, is eigendom van Go Next Level Agency of zijn leveranciers en wordt beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomswetten. U mag geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, toegang tot de Dienst, of enig contact op de website waardoor de dienst wordt verleend, reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

Beperkingen van Aansprakelijkheid en Vrijwaringen

 • Vrijwaring van Garanties: De diensten en informatie die via www.gonextlevel.agency worden verstrekt, worden geleverd op een "as is" en "as available" basis. Go Next Level Agency wijst uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, hetzij expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

 • Beperking van Aansprakelijkheid: Go Next Level Agency, noch zijn directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen, zullen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of strafschade, inclusief zonder beperking, winstverlies, verlies van gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, voortkomend uit (i) uw toegang tot of gebruik van of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst; (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de Dienst; (iii) enige inhoud verkregen van de Dienst; en (iv) ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, hetzij gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, ongeacht of wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs indien een hier vastgestelde remedie zijn essentiële doel heeft gefaald.

Geschillenbeslechting

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden of het gebruik van de diensten van Go Next Level Agency zullen worden opgelost door middel van onderhandeling tussen de partijen. Indien een geschil niet door onderhandeling kan worden opgelost, zal het worden voorgelegd aan bindende arbitrage in overeenstemming met de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut. De arbitrage zal plaatsvinden in Nederland en de taal van de arbitrage zal Engels zijn. De beslissing van de arbiter zal definitief en bindend zijn voor beide partijen, en de toekenning van de arbiter kan worden ingediend als een vonnis bij een bevoegde rechtbank. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, doet u afstand van uw recht op een juryrechtspraak of deelname aan een groepsrechtszaak.

Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

Go Next Level Agency behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Indien een wijziging wezenlijk is, zullen wij redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen van tevoren kennis te geven voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een wezenlijke verandering inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald. Door onze diensten te blijven gebruiken of bezoeken nadat deze wijzigingen van kracht zijn geworden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer gemachtigd om de Dienst te gebruiken.

Contactinformatie

Indien u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op:

 • Email: info@gonextlevelagency.nl

 • Telefoon: +31638318999

Door deze contactinformatie te verstrekken, zorgen wij ervoor dat onze klanten en gebruikers een directe communicatielijn hebben voor vragen of zorgen over onze Algemene Voorwaarden of een ander aspect van onze diensten.